Dajemy nasze słowo
Tłumaczenia pisemne uwierzytelniane i sprawdzane przez rodzimych użytkowników języka posiadających wykształcenie wyższe
+49 541-507 993 830
Właściwy ton dzięki precyzji
Zaprzysiężeni tłumacze ustni na potrzeby urzędów i globalnej gospodarki
+49 541-507 993 830
Bez mostów nie ma dróg
Praktyczne szkolenia językowe dla firm działających na arenie międzynarodowej
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Dzięki naszym wykwalifikowanym tłumaczom ustnym i pisemnym oraz trenerom językowym jesteśmy dla Państwa godnym zaufania partnerem w obszarze wielojęzycznej komunikacji.

Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze warunki zleceń obowiązują dla umów zawieranych między firmą ABZ Sprachendienst a jego zleceniodawcą, jeżeli nie ustalono wyraźnie inaczej lub jeżeli ustawa w sposób bezwzględnie obowiązujący nie przewiduje inaczej.
 2. Ogólne Warunki Handlowe zleceniodawcy są wiążące dla firmy ABZ Sprachendienst wyłącznie wtedy, gdy zostały one przez nie wyraźnie zaakceptowane.

2. Tłumaczenia pisemne

2.1 Zakres zlecenia tłumaczenia pisemnego

Tłumaczenie pisemne zostaje wykonane starannie zgodnie z zasadami należytego wykonywania zawodu. Zleceniodawca otrzymuje ustalony umownie egzemplarz tłumaczenia pisemnego.

2.2 Obowiązek współdziałania i wyjaśnienia zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania ABZ Sprachendienst w odpowiednim czasie o pożądanych formach wykonania tłumaczenia pisemnego (cel zastosowania, dostarczenie na nośnikach danych, liczba egzemplarzy, gotowość do druku, forma zewnętrzna tłumaczenia pisemnego itd.). Jeżeli tłumaczenie pisemne przeznaczone jest do druku, wówczas zleceniodawca przekazuje ABZ Sprachendienst w odpowiednim czasie odbitkę korektorską tak, aby tłumacz mógł usunąć ewentualne błędy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia nazw / nazwisk i liczb.
 2. Informacje i dokumenty, które niezbędne są do sporządzenia tłumaczenia, zleceniodawca udostępnia ABZ Sprachendienst w momencie udzielenia zlecenia (terminologia zleceniodawcy, grafiki, rysunki, tabele, skróty, pojęcia wewnętrzne itd.).
 3. Błędy i opóźnienia, które wynikają z braku dostarczenia materiałów informacyjnych oraz instrukcji lub z opóźnienia w ich dostarczeniu, nie obciążają ABZ Sprachendienst.
 4. Zleceniodawca przejmuje odpowiedzialność za prawa do tekstu i zapewnia, że wolno wykonać tłumaczenie pisemne. Zwalnia on ABZ Sprachendienst z odpowiednich roszczeń osób trzecich.

2.3 Prawa zleceniodawcy w przypadku wad

 1. ABZ Sprachendienst zastrzega sobie prawo do usunięcia wad. Zleceniodawca ma najpierw prawo do usunięcia możliwych wad zawartych w tłumaczeniu pisemnym.
 2. Prawo do usunięcia wad musi być dochodzone przez Zleceniodawcę poprzez dokładne podanie wady.
 3. Jeżeli tłumacz nie usunie zgłoszonych wad w odpowiednim terminie, lub jeżeli odmówi usunięcia wad, lub jeżeli należy uznać, że usunięcie wad nie powiodło się, wówczas zleceniodawca może po wysłuchaniu tłumacza zlecić usunięcie wad na jego koszt przez innego tłumacza lub opcjonalnie zażądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się, jeżeli nawet po kliku próbach wykonania poprawek tłumaczenie pisemne nadal wykazuje wady..

2.4 Prawo do odstąpienia

Jeżeli udzielenie zlecenia tłumaczenia pisemnego polega na tym, że firma ABZ Sprachendienst oferowała wykonanie tłumaczenia pisemnego w Internecie, wówczas zleceniodawca rezygnuje ze swojego potencjalnie istniejącego prawa do odwołania w razie, gdyby tłumacz ABZ Sprachendienst rozpoczął pracę polegającą na tłumaczeniu i poinformował o tym zleceniodawcę.

2.5 Wynagrodzenie

 1. Faktury ABZ Sprachendienst są wymagalne i płatne bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Wszelkie ceny są cenami netto plus ustawowy podatek od towarów i usług.
 3. Firma ABZ Sprachendienst oprócz ustalonego honorarium ma prawo do uzyskania zwrotu nakładów, które rzeczywiście poniosła i które zostały uzgodnione ze zleceniodawcą. We wszelkich przypadkach dodatkowo doliczony zostaje podatek od towarów i usług, jeżeli jest to niezbędne ze względów ustawowych. ABZ Sprachendienst w przypadku obszernych tłumaczeń może żądać odpowiedniej zaliczki. ABZ Sprachendienst może ustalić uprzednio ze zleceniodawcą w formie pisemnej, że przekazanie jego pracy zależne jest od wcześniejszego dokonania wypłaty jego pełnego honorarium.
 4. Jeżeli nie ustalono wysokości honorarium, wówczas płatne jest zwyczajowe wynagrodzenie stosowne do rodzaju i stopnia trudności. Nie przekracza ono każdorazowo obowiązujących stawek Ustawy o wynagrodzeniach i rekompensatach za czynności sądowe ([niem.:] JVEG).

3. Tłumaczenia ustne

3.1. Obowiązek poinformowania o pracy w ramach usługi tłumaczenia ustnego

W przypadku zleceń tłumaczeń ustnych klient jest zobowiązany do podania w odpowiednim czasie ABZ Sprachendienst informacji o rodzaju usługi tłumaczenia ustnego (tłumaczenie symultaniczne lub konsekutywne itd.), niezbędnej technice tłumaczenia ustnego, dokładnym miejscu i terminie wydarzenia, jak również osobie kontaktowej. Klient zobowiązuje się do tego, aby odpowiednio wcześnie, jednak co najmniej na tydzień do dwóch tygodni przez rozpoczęciem wydarzenia udostępnić ABZ Sprachendienst odpowiednie materiały służące wdrożeniu się i – jeżeli jest to niezbędne – zapewnić tłumaczom ustnym ABZ Sprachendienst stosownie do ich statusu zakwaterowanie w hotelu położonym blisko miejsca wydarzenia.

3.2. Wynagrodzenie

 1. Czas potrzebny tłumaczowi ustnemu na odbycie podróży do miejsca tłumaczenia ustnego i z powrotem podlega wynagrodzeniu w formie oszacowanej dla usługi tłumaczenia stawki godzinowej dodatkowo do czasu tłumaczenia ustnego i czasu obecności. Przypadające wydatki (koszty przejazdu, hotelu i wyżywienia itd.) obciążają zleceniodawcę. Siedziba każdorazowo opracowującego biura to miejsce rozpoczęcia podróży i zakończenia podróży, jeżeli nie ustalono umownie innego miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży.
 2. Jeżeli nie ustalono wysokości honorarium, wówczas płatne jest zwyczajowe wynagrodzenie stosowne do rodzaju i stopnia trudności. Nie przekracza ono każdorazowo obowiązujących stawek Ustawy o wynagrodzeniach i rekompensatach za czynności sądowe ([niem.:] JVEG).

4. Lekcje języka obcego

4.1 Trener

 1. Trening zasadniczo przeprowadzany jest przez odpowiedniego trenera. ABZ Sprachendienst zastrzega sobie prawo do tego, aby z określonych przyczyn (np. choroba lub inne utrudnienie) zaangażować innych odpowiednich trenerów. Nie uprawnia to do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia za szkolenie.
 2. Pracującym jako wolni strzelcy współpracownikom ABZ Sprachendienst bez zgody ABZ Sprachendienst nie wolno udzielać zleceń do 24 miesięcy po zakończeniu ostatniego zlecenia klienta ani w sposób bezpośredni ani pośredni. Nie wolno im również składać ofert takiej pracy ani w formie ustnej, ani pisemnej.
 3. Klient zobowiązuje się, że sam nie będzie zobowiązywał trenerów, których poznał za pośrednictwem przedsiębiorstwa zapewniającego szkolenie, lecz będzie im udzielał zlecenia przez okres szkolenia wyłącznie za pośrednictwem ABZ Sprachendienst. W przypadku, gdy trener zaoferuje swoje usługi klientowi na własną odpowiedzialność, klient poinformuje o tym przedsiębiorstwo zapewniające szkolenie.

4.2 Reklamacja

Reklamacje dotyczące usług udzielania lekcji przez trenera muszą być składane już w trakcie trwania kursu językowego. ABZ Sprachendienst należy poinformować o nich możliwie najwcześniej w trakcie trwania kursu, podając dokładny opis wady w formie pisemnej. Reklamacje z tytułu wad po zakończeniu kursu językowego nie będą załatwiane. W przypadku uzasadnionych reklamacji ABZ Sprachendienst ma prawo do tego, aby dokonać maksymalnie dwukrotnej wymiany trenera. Klient pozostaje zobowiązany do akceptacji wykonanej usługi i płatności.

4.3 Wynagrodzenie

 1. Jeżeli nie podano inaczej w formie pisemnej, wówczas oferowane ceny w przypadku usług w ramach kursów językowych są cenami netto za jednostkę lekcyjną (45 minut).
 2. Jeden termin lekcji składa się z co najmniej dwóch jednostek lekcyjnych (2 × 45 minut). Jeżeli nie ustalono inaczej, w przypadku lekcji języka obcego poza siedzibą ABZ Sprachendienst wydatki nauczyciela języka obcego dokonywane w związku z dojazdem do miejsca prowadzenia kursu i z powrotem podlegają wynagrodzeniu w formie ryczałtu za dojazd do pracy.
 3. Lekcje dla firm i lekcje indywidualne w przypadku absencji, o których firma ABZ Sprachendienst zostanie poinformowana co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kursu, mogą zostać bezpłatnie przesunięte na inny termin, jeżeli zostaną nadrobione w ciągu sześciu miesięcy od ustalonego zakończenia lekcji. W przypadku zajęć grupowych opłaty za kurs nie są zwracane w związku z nieobecnością lub wcześniejszą rezygnacją uczestnika.

5. Odpowiedzialność

 1. ABZ Sprachendienst ponosi odpowiedzialność za rażące niedbalstwo i działanie umyślne. Za rażące niedbalstwo nie uznaje się szkód, które spowodowane są przez awarie komputerów i zakłócenia w transmisji danych w przypadku przesyłania wiadomości e-mail lub przez wirusy. ABZ Sprachendienst przedsiębierze przeciw temu środki zaradcze w postaci oprogramowania antywirusowego. Odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa obowiązuje wyłącznie w przypadku naruszenia głównych zobowiązań.
 2. Roszczenie zleceniodawcy w stosunku do ABZ Sprachendienst o odszkodowanie z tytułu spowodowanej szkody wskazanej w nr 5 (1) zdanie 4 ogranicza się do wysokości sumy ubezpieczeniowej (200.000,- €). W poszczególnych przypadkach istnieje możliwość wyraźnego uzgodnienia wyższego roszczenia odszkodowawczego.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z numerem 5 (1) i (2) nie obowiązuje dla szkód konsumenta wynikających z narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub naruszenie zdrowia.
 4. Roszczenia zleceniodawcy podniesione przeciwko ABZ Sprachendienst z tytułu wad w przypadku tłumaczeń ustnych (§ 634a BGB [niem. kodeks cywilny]) ulegają przedawnieniu, jeżeli nie zachodzi podstęp, po roku od odbioru tłumaczenia pisemnego.
 5. Odpowiedzialność za szkody pośrednie z tytułu wad ograniczona jest wbrew § 634a BGB do ustawowego terminu przedawnienia. Nie ma to wpływu na § 202 ust. 1 BGB.

6. Tajemnica zawodowa

Firma ABZ Sprachendienst jest zobowiązane do zachowania milczenia w kwestii wszelkich faktów, które poznało w związku z pracą na rzecz zleceniodawcy.

7. Współdziałanie osób trzecich

 1. Firma ABZ Sprachendienst jest uprawnione do zaangażowania współpracowników lub wyspecjalizowane osoby trzecie do celów realizacji zlecenia.
 2. W przypadku zaangażowania wyspecjalizowanych osób trzecich ABZ Sprachendienst musi zapewnić, aby zobowiązały się one do zachowania dyskrecji zgodnie z numerem 6.

8. Zastrzeżenie własności i prawa autorskie

 1. Tłumaczenia pisemne do momentu całkowitej zapłaty pozostają własnością ABZ Sprachendienst. Do tego momentu zleceniodawca nie posiada prawa do ich wykorzystania.
 2. Tłumacz ABZ Sprachendienst zastrzega sobie prawo do powstałych praw autorskich.

9. Stosowane prawo

 1. Dla zlecenia i wszelkich wynikających z niego roszczeń obowiązuje prawo niemieckie.
 2. Miejscem wykonania jest służbowy oddział firmy ABZ Sprachendienst.
 3. Właściwość sądową posiada sąd właściwy dla miejsca wykonania.
 4. Językiem umownym jest język niemiecki.

10. Klauzula salwatoryjna

Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień nie ma wpływu na skuteczność niniejszych warunków zlecenia. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić ważnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odpowiada ekonomicznemu rezultatowi lub pożądanemu celowi.

11. Zmiany i uzupełnienia

Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH są ważne wyłącznie wtedy, gdy zostały ustalone w formie pisemnej. Dotyczy to również zniesienia samego wymogu zachowania formy pisemnej.