Szavunkat adjuk Önnek
Diplomás anyanyelvi lektorok által ellenőrzött és hitelesített fordítások
+49 541-507 993 830
Pontosan a megfelelő hangvételben
Hites tolmácsok hatóságok és globális nagyvállalatok számára
+49 541-507 993 830
Híd nélkül nincs út
Gyakorlati szemléletű nyelvtanfolyamok nemzetközi szinten működő vállalatok részére
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Magasan képzett tolmácsaink, fordítóink és nyelvtanáraink révén az Ön megbízható partnere vagyunk a soknyelvű kommunikáció terén.

Általános Szerződési Feltételek

1. Érvényességi terület

 • A jelen Megbízási Feltételek az ABZ Sprachendienst és Megbízója közötti szerződésekre érvényesek, amennyiben valamely megállapodás vagy kötelező érvényű jogszabály kifejezetten mást nem ír elő.
 • A Megbízó általános szerződési feltételei az ABZ Sprachendienstre csak abban az esetben érvényesek, ha az ABZ Sprachendienst kifejezetten elfogadta azokat.

2. Fordítás

2.1 A fordítási megbízás terjedelme

A fordításokat szakmánk bevett alapelvei szerint, rendkívüli gondossággal készítjük el. A Megbízó a fordítást a szerződésben rögzített formában kapja kézhez.

2.2 A Megbízó együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége

 • A Megbízó köteles az ABZ Sprachendienstet idejében tájékoztatni a fordítás elkészítésének kívánt formájáról (felhasználás célja, átadás adathordozón, példányok száma, nyomdakész forma, fordítás külső megjelenése stb.). Ha a fordítást nyomtatásra szánják, a Megbízó a nyomdába kerülés előtt időben az ABZ Sprachendienst rendelkezésére bocsátja a korrektúrát, hogy a fordító kijavíthassa az esetleges hibákat. A neveket és számokat a Megbízónak kell ellenőriznie.
 • A fordítás elkészítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat a Megbízó a megbízással egyidejűleg az ABZ Sprachendienst rendelkezésére bocsátja (a Megbízó terminológiája, ábrák, rajzok, táblázatok, rövidítésjegyzék, belső fogalmak stb.).
 • Az információs anyagok és utasítások hiányos vagy késedelmes átadásából eredő hibákért és késedelemért az ABZ Sprachendienstet felelősség nem terheli.
 • A szöveggel kapcsolatos jogokért a Megbízó vállal felelősséget, és neki kell biztosítania, hogy a szöveg lefordítható legyen. A Megbízó mentesíti az ABZ Sprachendienstet harmadik felek idevágó igényeivel kapcsolatban.

2.3 A Megbízó jogai hiányosságok esetén

 • Az ABZ Sprachendienst fenntartja magának a jogot a hiányosságok javítására. A Megbízó első körben csak a fordításban visszamaradt esetleges hiányosságok javítására támaszthat igényt.
 • A Megbízónak a hibajavítás iránti igényének érvényesítéséhez pontosan meg kell jelölnie a hibákat.
 • Ha a fordító ésszerű határidőn belül nem javítja ki a reklamált hibákat, vagy megtagadja a hibajavítást, vagy a hibajavítás nem bizonyul eredményesnek, akkor a Megbízó a fordítóval való egyeztetés után annak költségére kijavíttathatja a hibákat egy másik fordítóval; másik lehetőségként követelheti a szolgáltatási díj csökkentését, vagy elállhat a szerződéstől. A hibajavítás akkor számít eredménytelennek, ha a fordítás több javítási kísérlet után továbbra is tartalmaz hibákat.

2.4 Elállási jog

Amennyiben a fordítási megbízás kiadása az ABZ Sprachendienst interneten keresztül tett fordítási ajánlatán alapul, a Megbízó lemond esetlegesen fennálló elállási jogáról abban az esetben, ha az ABZ Sprachendienst fordítója már elkezdett dolgozni a fordításon, és erről a Megbízót is értesítette.

2.5 Díjazás

 • Az ABZ Sprachendienst számlái a számla kiállítási dátumától számított 14 napon belül válnak esedékessé, és levonás nélkül fizetendőek.
 • Minden ár nettóként értendő, tehát a törvény által előírt forgalmi adót hozzá kell számítani.
 • Az ABZ Sprachendienst a megállapodásban rögzített díjazás mellett a ténylegesen felmerülő és a Megbízóval egyeztetett költségek megtérítésére is igényt tart. Minden esetben többletként számítódik fel az ÁFA, amennyiben a jogszabályi előírások szükségessé teszik. Az ABZ Sprachendienst terjedelmesebb fordítások esetében ésszerű összegű előleget kérhet. Az ABZ Sprachendienst a Megbízóval előzetes írásbeli megállapodást köthet arról, hogy a munka átadása a teljes munkadíj előzetes megfizetésének függvénye.
 • Ha a munkadíj összegét nem rögzíti megállapodás, akkor a szöveg típusától és nehézségétől függő, ésszerű és általánosan elfogadható díjazást számítunk fel. Ez nem lehet kevesebb a német igazságügyi minisztérium díjazási és kártalanítási törvényének (JVEG) mindenkor érvényes rendelkezései által megszabott összegnél.


3. Tolmácsolás

3.1. Tájékoztatási kötelezettség a tolmácsolási szolgáltatással kapcsolatban

Tolmácsolási megbízás esetén az Ügyfél köteles az ABZ Sprachendienstet időben tájékoztatni a tolmácsolási szolgáltatás típusáról (szimultán vagy konszekutív tolmácsolás stb.), a szükséges tolmácstechnikáról, a rendezvény pontos helyéről és időpontjáról, valamint a kapcsolattartó elérhetőségéről. Az Ügyfél vállalja, hogy az ABZ Sprachendienstnek jó előre, de legalább 1-2 héttel a rendezvény kezdete előtt rendelkezésére bocsátja a megfelelő háttéranyagokat, és amennyiben szükséges, az ABZ Sprachendienst tolmácsai számára egy, a rendezvény helyéhez közeli szállodában igényes szálláslehetőséget biztosít.

3.2. Díjazás

 • A tolmácsolási és jelenléti idő mellett a tolmácsolás helyszínére és onnan vissza való utazáshoz szükséges idő is a tolmácsolási szolgáltatás óradíján kerül kiszámlázásra. A felmerülő költségek (utazás, szálloda és ellátás költségei stb.) a Megbízót terhelik. Az utazás kiinduló- és végpontjának a megbízást aktuálisan kezelő fiókiroda tekintendő, amennyiben a szerződés más kiinduló- és végpontot nem rögzít.
 • Ha a munkadíj összegét nem rögzíti megállapodás, akkor a szöveg típusától és nehézségétől függő, ésszerű és általánosan elfogadható díjazást számítunk fel. Ez nem lehet kevesebb a német igazságügyi minisztérium díjazási és kártalanítási törvényének (JVEG) mindenkor érvényes rendelkezései által megszabott összegnél.

4. Nyelvoktatás

4.1 Nyelvtanárok

 • A képzést alapvetően egyetlen, a feladatra megfelelő oktató vezeti. Az ABZ Sprachendienst azonban fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos okokból (pl. betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt) más megfelelő oktatókat is alkalmazzon. Ez nem jelent jogalapot a szerződéstől való elállásra vagy a képzési díj csökkentésére.
 • Az ABZ Sprachendienst szabadfoglalkozású munkatársait az Ügyfél az utolsó megbízás lezárulása után 24 hónapig sem közvetlenül, sem közvetve nem bízhatja meg az ABZ Sprachendienst engedélye nélkül. Ilyen tevékenységre szóbeli vagy írásbeli ajánlat sem tehető nekik.
 • Az Ügyfél vállalja, hogy a képzést biztosító vállalat révén megismert oktatókat ő maga semmire nem kötelezi, hanem a képzés időtartamára kizárólag az ABZ Sprachendiensten keresztül bízza meg őket. Ha az oktató maga ajánlja fel szolgálatait az Ügyfélnek, az Ügyfél köteles erről tájékoztatni a képzést biztosító vállalatot.

4.2 Reklamáció

Az oktató teljesítményével kapcsolatos reklamációkat már a nyelvtanfolyam alatt be kell nyújtani. Ezeket a kurzus folyamán a lehető leghamarabb, a hiányosság pontos ismertetésével, írásban kell közölni az ABZ Sprachendiensttel. A nyelvtanfolyam vége után többé nincs lehetőség a hiányosságok miatti panasz orvoslására. Indokolt reklamációk esetén az ABZ Sprachendienst jogosult legfeljebb kétszer lecserélni az oktatót. Az Ügyfél kötelezettsége a teljesített szolgáltatás elfogadására és kifizetésére ezzel nem szűnik meg.

4.3 Díjazás

 • Ha írásban más megállapodás nem kerül rögzítésre, az árajánlatban szereplő árak nyelvoktatási szolgáltatás esetén oktatási egységenként (45 perc) számított nettó árként értendőek.
 • Egy oktatási modul legalább két oktatási egységből (2 x 45 perc) áll. Ha a felek másban nem állapodtak meg, az ABZ Sprachendienst fiókirodáin kívüli nyelvoktatási helyszínek esetén a nyelvtanár utazásának költsége a nyelvtanfolyam helyszínére és vissza kilométer-átalánydíj formájában térítendő meg.
 • Céges és egyéni oktatásnál akadályoztatás esetén, ha azt legalább 24 órával az óra időpontja előtt bejelentik az ABZ Sprachendienstnek, az óra díjmentesen lemondható, amennyiben a pótórára az oktatás megállapodásban rögzített vége után hat hónapon belül sor kerül. Csoportos oktatás esetén hiányzás vagy a kurzus idő előtti abbahagyása miatt kurzusdíj nem téríthető vissza.

5. Felelősség

 • Súlyos hanyagság és szándékos magatartás esetén a felelősség az ABZ Sprachendienstet terheli. Nem tekinthetőek súlyos hanyagság következményének azok a károk, amelyek az e mail-küldést akadályozó informatikai üzemzavarokból vagy adatátviteli zavarokból, illetve számítógépes vírus okozta fertőzésekből erednek. Az ABZ Sprachendienst ezt vírusirtó szoftverek alkalmazásával előzi meg. Enyhe hanyagság esetén a felelősség kizárólag a fő kötelezettségek megszegésének esetében áll fenn.
 • A Megbízónak az 5. fejezet, (1) bekezdés, 4. pont szerint okozott kár megtérítése iránti igénye az ABZ Sprachendiensttel szemben legfeljebb a biztosítási összeg felső határáig (200 000,- €) terjedhet; különleges esetekben lehetőség van kifejezett megállapodás kötésére magasabb összegű kártérítési igény tárgyában.
 • A felelősségnek az 5. fejezet (1)-(2) bekezdése szerinti kizárása vag korlátozása nem érvényes bűnelkövetők által mások életében, testi épségében vagy egészségében okozott károkra.
 • A Megbízónak az ABZ Sprachendiensttel szemben fordítási hibák miatt támasztott igényei (BGB [német Polgári Törvénykönyv] 634a. §) a fordítás átvétele után egy évvel elévülnek, amennyiben rosszhiszeműség esete nem áll fenn.
 • A hibákból eredő következményes károkért való felelősség a BGB 634a. §-ával ellentétben a törvény szabta elévülési időre korlátozódik. Ez BGB 202. § 1. bekezdését nem érinti.

 

6. Szakmai titoktartás

Az ABZ Sprachendienst kötelezi magát, hogy minden, a Megbízó részére végzett munkával összefüggésben tudomására jutott tényt titoktartással kezel.

7. Együttműködés harmadik felekkel

 • Az ABZ Sprachendienst jogosult a megbízás teljesítésébe harmadik feleket mint munkatársakat vagy szakembereket bevonni.
 • Harmadik fél szakemberek bevonása esetén az ABZ Sprachendienst köteles gondoskodni arról, hogy a 6. fejezet szerinti titoktartási kötelezettséget ők is magukra vállalják.

8. Tulajdonjog-fenntartás és szerzői jog

 • A fordítások a munkadíj teljes kifizetéséig az ABZ Sprachendienst tulajdonában maradnak. Ez idő alatt a Megbízó nem rendelkezik fölöttük felhasználási joggal.
 • Az esetleg keletkezett szerzői jogot az ABZ Sprachendienst fordítója tartja fenn magának.

9. Alkalmazandó jog

 • A megbízásra és az abból származó valamennyi igényre a német jog érvényes.
 • A teljesítés helye az ABZ Sprachendienst adott szakmai telephelye.
 • Az illetékes bíróság a teljesítés helye szerinti bíróság.
 • A szerződés nyelve a német.

10. Érvényességi záradék

A jelen Megbízási Feltételek hatályosságát az egyes rendelkezések semmissé vagy hatálytalanná válása nem érinti. A hatálytalan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely annak üzleti következményét, ill. elérni kívánt célját a lehető legjobban megközelíti.

11. Módosítások és kiegészítések

A jelen ÁSZF módosításai és kiegészítései csak abban az esetben érvényesek, ha írásbeli megállapodásban kerülnek rögzítésre. Ez magára az írásbeli formát érintő előírásra is érvényes.