Dajemy nasze słowo
Tłumaczenia pisemne uwierzytelniane i sprawdzane przez rodzimych użytkowników języka posiadających wykształcenie wyższe
+49 541-507 993 830
Właściwy ton dzięki precyzji
Zaprzysiężeni tłumacze ustni na potrzeby urzędów i globalnej gospodarki
+49 541-507 993 830
Bez mostów nie ma dróg
Praktyczne szkolenia językowe dla firm działających na arenie międzynarodowej
+49 541-507 993 830
Previous slide
Next slide

Tel: +49 541-507 993 830

Dzięki naszym wykwalifikowanym tłumaczom ustnym i pisemnym oraz trenerom językowym jesteśmy dla Państwa godnym zaufania partnerem w obszarze wielojęzycznej komunikacji.

Polityka prywatności

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych

ABZ Sprachendienst GbR
Albert-Einstein-Straße 10
D-48431 Rheine

Osoba uprawniona do reprezentacji: prawnik dyplomowany Beate Bauer

Tel.: +49 5971-8018 195
Fax: +49 5973-900 705
E-mail: info(at)abz-sprachendienst.de


Dane kontaktowe pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych:
Pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do administratora danych osobowych


2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
2.1 Wywołanie strony internetowej
Przy wywoływaniu niniejszej strony internetowej przeglądarka internetowa, której używa odwiedzający, automatycznie wysyła dane na serwer niniejszej strony internetowej i zapisuje je tymczasowo w postaci pliku protokołu (log). Do momentu automatycznego usunięcia wskazane poniżej dane pozostają zapisane bez wprowadzania danych o odwiedzającym:

 • adres IP urządzenia końcowego odwiedzającego,
 • data i godzina dostępu odwiedzającego,
 • nazwa i URL wywoływanej przez odwiedzającego strony,
 • strona internetowa, z której odwiedzający przeszedł na stronę internetową (tzw. referrer URL),
 • przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak również nazwa dostawcy usług internetowych odwiedzającego.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f) RODO. Administrator danych osobowych ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu,

 • zapewnienia połączenia ze stroną internetową bez zakłóceń,
 • umożliwienia przyjaznego dla użytkownika korzystania ze strony internetowej,
 • rozpoznania i zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności systemów, jak również
 • ułatwienia i udoskonalenia administrowania strony internetowej.

Takie przetwarzanie danych stanowczo nie następuje w celu pozyskiwania informacji na temat osoby odwiedzającego stronę internetową.

2.2 Formularz kontaktowy
Odwiedzający mogą przekazywać nam wiadomości poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej. Aby można było odebrać odpowiedź, konieczne jest podanie przynajmniej aktualnego adresu e-mail. Wszelkie inne informacje osoba kierująca zapytanie może podać dobrowolnie. Poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu opracowania zapytań skierowanych poprzez formularz kontaktowy i udzielenia na nie odpowiedzi. Następuje to na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a) RODO. Dane osobowe zebrane w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostają automatycznie usunięte po załatwieniu zapytania i jeżeli nie istnieją żadne powody ich dalszego przechowywania.

3. Przekazywanie danych
Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim, jeżeli

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a) RODO osoba, której dane dotyczą, udzieli na to wyraźnej zgody,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f) RODO przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie istnieje żaden powód uznania, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny zasługujący na ochronę interes w nieprzekazywaniu jej danych,
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera c) RODO w odniesieniu do przekazania danych istnieje ustawowe zobowiązanie i / lub
 • jest ono niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera b) RODO do wykonania stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą.


W innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

4. Cookies
Na stronie internetowej wykorzystywane są tzw. cookies. Są to pakiety danych, które wymieniane są między serwerem strony internetowej a przeglądarką odwiedzającego. Są one zapisywane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej przez każdorazowo stosowane urządzenia (PC, notebook, tablet, smartfon itd.). Cookies nie mogą w związku z tym wyrządzić żadnych szkód na stosowanych urządzeniach. W szczególności nie zawierają one żadnych wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania. W plikach cookies archiwizowane są informacje, które wynikają każdorazowo w związku ze specyficznym zastosowaniem urządzenia końcowego. Nie możemy poprzez to w żadnym wypadku pozyskać wiadomości na temat tożsamości osoby odwiedzającej stronę internetową.
Cookies są akceptowane w znacznej mierze zgodnie z ustawieniami podstawowymi przeglądarki. Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane tak, aby pliki cookies albo nie były akceptowane na stosowanych urządzeniach, albo aby pojawiała się każdorazowo specjalna wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Wskazuje się jednak na to, że dezaktywacja plików cookies może prowadzić do tego, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły zostać wykorzystane w możliwie najlepszy sposób.
Zastosowanie plików cookies służy temu, aby zapewnić bardziej komfortowe korzystanie z naszej oferty internetowej. W ten sposób można na przykład na podstawie cookies sesyjnych stwierdzić, czy odwiedzający już kiedyś odwiedzał strony witryny internetowej. Po opuszczeniu strony internetowej cookies sesyjne zostają automatycznie usunięte.
W celu polepszenia komfortu korzystania przez użytkownika stosowane są cookies tymczasowe. Są one zapisywane na urządzeniu odwiedzającego na okres tymczasowy. W przypadku ponownych odwiedzin strony internetowej następuje automatyczne rozpoznanie, że odwiedzający już wcześniej wywoływał stronę i jakie dane zostały przy tym wprowadzone oraz jakich dokonano ustawień, aby nie trzeba było tego powtarzać.
Zastosowanie plików cookies następuje poza tym, aby dokonać analizy wywołań strony internetowej do celów statystycznych oraz do celu ulepszenia oferty. Te pliki cookies umożliwiają w przypadku ponownych odwiedzin automatyczne rozpoznanie, że strona internetowa była już wywoływana przez odwiedzającego. Po każdorazowo określonym czasie następuje tutaj automatyczne usunięcie plików cookies.
Przetwarzanie danych przez pliki cookies do wskazanych powyżej celów jest uzasadnione do zachowania naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f) RODO.


5. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej, wówczas jako „osobie, której dane dotyczą” w rozumieniu RODO przysługują Państwu następujące prawa:

5.1 Prawo do informacji
Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe. Prawo do informacji nie istnieje, jeżeli udzielenie pożądanych informacji stanowiłoby naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy lub jeżeli informacje muszą być utrzymywane w tajemnicy z innych powodów, w szczególności z powodu nadrzędnego uzasadnionego interesu osoby trzeciej. W ramach odstępstwa od tego zaistnieć może obowiązek udzielenia informacji, jeżeli w szczególności z uwzględnieniem grożących szkód Państwa interesy mają charakter nadrzędny w stosunku do interesu w zachowaniu tajemnicy. Prawo do udzielenia informacji jest ponadto wykluczone, jeżeli dane zostały zapisane wyłącznie dlatego, że nie wolno ich usunąć na podstawie obowiązywania ustawowych lub statutowych terminów przechowywania lub służą one wyłącznie do celów zabezpieczenia danych lub kontroli ochrony danych, jeżeli udzielenie informacji wymagałoby niewspółmiernie wysokiego nakładu, a przetwarzanie do innych celów wykluczone jest przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli w Państwa przypadku prawo do informacji nie jest wykluczone, a Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, wówczas mogą Państwo żądać od nas udzielenia następujących informacji:

 • cele przetwarzania,
 • kategorie Państwa danych osobowych, które są przetwarzane,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, w stosunku do których Państwa dane osobowe są wyjawiane, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich,
 • jeżeli to możliwe – planowany okres czasu, przez który zapisane pozostaną Państwa dane osobowe lub – jeżeli nie jest to możliwe – kryteria określenia okresu czasu zapisania danych,
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych lub prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
 • istnienie prawa wniesienia skargi w organie nadzorczym ds. ochrony danych,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane w Państwa przypadku jako osoby, której dane dotyczą, wówczas dostępne informacje na temat pochodzenia danych,
 • ewentualnie istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji wraz z profilowaniem oraz istotnymi informacjami o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • ewentualnie w przypadku przekazywania odbiorcy w krajach trzecich, jeżeli nie istnieje żadna decyzja Komisji UE dotycząca odpowiedniego stopnia ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO, informacje o tym, jakie odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO przewidziano w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.


5.2 Sprostowanie i uzupełnienie

Jeżeli stwierdzą Państwo, że jesteśmy w posiadaniu Państwa nieprawidłowych danych osobowych, wówczas mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania tych nieprawidłowych danych. W przypadku niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby mogą żądać Państwo ich uzupełnienia.

5.3 Usunięcie

Mają Państwo prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym“), jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub prawa do wywiązania się z prawnego obowiązku lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, i zaistnieje jeden z podanych poniżej powodów:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których były przetwarzane.
 • Podstawę prawną przetwarzania stanowiła wyłącznie Państwa zgoda, którą Państwo wycofali.
 • Wnieśli Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które podaliśmy do wiadomości publicznej.
 • Wnieśli Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które nie zostały przez nas podane do wiadomości publicznej i nie występują żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wykonania ustawowego zobowiązania, któremu podlegamy.

Nie istnieje prawo do usunięcia, jeżeli usunięcie w przypadku zgodnego z prawem niezautomatyzowanego przetwarzania danych ze względu na szczególny rodzaj utrwalenia jest niemożliwe lub jest możliwe wyłącznie w przypadku niewspółmiernie dużego wysiłku, a Państwa interes w usunięciu jest niewielki. W tym przypadku w miejsce usunięcia wstępuje ograniczenie przetwarzania.

5.4 Ograniczenie przetwarzania

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zaistnieje jeden z podanych poniżej powodów:

 • Kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych. W tym przypadku żądać można ograniczenia na okres czasu, który umożliwi nam sprawdzenie prawidłowości danych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo zamiast usunięcia żądają ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do celu przetwarzania, którego Państwo potrzebują jednak do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO złożyli Państwo sprzeciw. Ograniczenia przetwarzania można żądać do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony roszczeń innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu innego ważnego interesu publicznego. Przed uchyleniem ograniczenia mamy obowiązek poinformowania Państwa o tym.

5.5 Przenoszenie danych
Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a) lub art. 9 ust. 2 litera a) RODO) lub na umowie, której są Państwo stroną, a przetwarzanie danych następuje za pomocą zautomatyzowanych procesów. Prawo do przenoszenia danych obejmuje w tym przypadku następujące prawa, jeżeli nie powoduje to naruszenia praw i wolności innych osób: Mogą Państwo żądać od nas otrzymania danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo do tego, abyśmy bez przeszkód przekazali te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, wówczas mogą Państwo żądać od nas przekazania Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi.

5.6 Sprzeciw

Jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera e) RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub na art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f) RODO (uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej), mają Państwo prawo do tego, aby z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera e) lub litera f) RODO. Po wykonaniu prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, które ma związek z takim marketingiem bezpośrednim. Po wykonaniu tego prawa do wniesienia sprzeciwu nie będziemy już wykorzystywać tych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu w niesformalizowany sposób telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie telefaksem lub na nasz adres pocztowy podany na początku niniejszej polityki prywatności.

5.7 Cofnięcie zgody
Mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcia zgody można dokonać w niesformalizowany sposób telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie telefaksem lub na nasz adres pocztowy. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło na podstawie zgody do momentu wpływu cofnięcia zgody. Po wpłynięciu cofnięcia zgody przetwarzanie danych, które opierało się wyłącznie na Państwa zgodzie, zostanie wstrzymane.


5.8 Skarga

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wnieść skargę w organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, który jest właściwy dla miejsca Państwa pobytu lub miejsca pracy lub dla miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


6. Stan i aktualizacja niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności obejmuje stan na 25. maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności w odpowiednim czasie, aby udoskonalić ochronę danych osobowych i / lub dostosować ją do zmienionych praktyk urzędniczych lub orzecznictwa.